സയൻസ് പൊതു വിവരങ്ങൾ – 018

2551 : ഷെയ്ക്കിങ് പാൾസി എന്നറിയപ്പെടുന്ന രോഗം?
Ans : പാർക്കിൻസൺസ് രോഗം

2552 : ആദ്യത്തെ കൃത്രിമ റബർ?
Ans : നിയോപ്രിൻ

2553 : ബോൾ പോയിന്‍റ് പെൻ കണ്ടുപിടിച്ചത്?
Ans : ജോൺ ലൗഡ്

2554 : കപ്പലിന്‍റെ ക്രുത്യസമയം കാണിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണം?
Ans : ക്രോണോ മീറ്റർ

2555 : ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ പൊതു ആപേക്ഷിക സിദ്ധാന്തം അവതരിപ്പിച്ച വർഷം?
Ans : 1915

2556 : രക്തം കട്ട പിടിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന ലോഹം?
Ans : കാത്സ്യം

2557 : ജെറ്റ് വിമാനങ്ങളിലെ പ്രധാന ഇന്ധനം?
Ans : പാരഫിൻ

2558 : ഉറുമ്പ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ആസിഡ്?
Ans : ഫോമിക് ആസിഡ്

2559 : മിൽക്ക് ഓഫ് മഗ്നീഷ്യം?
Ans : മഗ്നീഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്

2560 : ധാതുക്കളെ (Minerals) കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രീയ പഠനം?
Ans : മിനറോളജി Mineralogy

2561 : സാന്ദ്രത അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ്?
Ans : കിലോഗ്രാം / മീറ്റർ3

2562 : ലക്ഷ്മിപ്ളാനം പീഠഭൂമി എവിടെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു?
Ans : ശുക്രൻ

2563 : ഡൈനാമിറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചത്?
Ans : ആൽഫ്രഡ്‌ നോബൽ

2564 : ലൈം; ക്വിക് ലൈം എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന കാത്സ്യം സംയുക്തം?
Ans : കാത്സ്യം ഓക്സൈഡ്

2565 : ഹാൻസൻസ് രോഗം എന്നറിയപ്പെടുന്ന രോഗം?
Ans : കുഷ്ഠം

Author: Freshers