സയൻസ് പൊതു വിവരങ്ങൾ – 014

1951 : ഇൻഡക്ടൻസ് അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ്?
Ans : ഹെൻട്രി (H)

1952 : ആറ്റത്തിന്‍റെ ഭാരം കുറഞ്ഞ കണം?
Ans : ഇലക്ട്രോൺ

1953 : കപ്പൽയാത്രകളിൽ ദിശ കണ്ടു പിടിക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്ന ഉപകരണം?
Ans : മാരിനേഴ്സ് കോമ്പസ്

1954 : മയിൽപീലിയിൽ കാണുന്ന വ്യത്യസ്ത വർണ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സൂക്ഷ്മ കണികകൾ?
Ans : ബുൾബുൾസ്

1955 : മരച്ചീനി – ശാസത്രിയ നാമം?
Ans : മാനിഹോട്ട് യൂട്ടിലിസിമ

1956 : ആധുനിക Periodic Table ] ആവർത്തനപ്പട്ടികയുടെ പിതാവ്?
Ans : ഹെൻട്രി മോസ്ലി

1957 : ബൊറാക്സ് എന്തിന്‍റെ ആയിരാണ്?
Ans : സോഡിയം

1958 : കരിമീൻ – ശാസത്രിയ നാമം?
Ans : എട്രോ പ്ലസ് സുരാറ്റൻസിസ്

1959 : ISl മാനദണ്ഡമനുസരിച്ച് രണ്ടാം ഗ്രേഡ് ടോയ് ലറ്റ് സോപ്പിനുണ്ടായിരിക്കേണ്ട കുറഞ്ഞ TFM [ Total Fatty Matter ]?
Ans : 70%

1960 : സോഡിയം ഓക്സിജനുമായി ജ്വലിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പദാർത്ഥം?
Ans : സോഡിയം പെറോക്സൈഡ്

1961 : ഏറ്റവും കൂടുതൽ വനവിസ്തീർണമുള്ള (ശതമാന അടിസ്ഥാനത്തിൽ) ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം?
Ans : മിസോറം

1962 : ഫ്രിയോൺ – രാസനാമം?
Ans : ഡൈക്ലോറോ ഡൈ ഫ്ളൂറോ മീഥേൻ

1963 : ലക്ഷഗംഗ ഏത് വിളയുടെ അത്യുത്പാദന ശേഷിയുള്ള വിത്താണ്?
Ans : നാളികേരം

1964 : മുന്തിരി; പുളി എന്നിവയില്‍ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ്?
Ans : ടാര്‍ട്ടാറിക്ക് ആസിഡ്

1965 : മനുഷ്യശരീരത്തില്‍ ആകെ എത്ര മൂലകങ്ങള്‍ കൊണ്ടാണ് നിര്‍മ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്?
Ans : ഏകദേശം 20 മൂലകങ്ങള്‍

Author: Freshers