സയൻസ് പൊതു വിവരങ്ങൾ – 001

1 : കപ്പലുകളുടെ വേഗത അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റ്?
Ans : നോട്ട്

2 : സിഗരറ്റ് റാപ്പറുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹം?
Ans : അലുമിനിയം

3 : കണ്ണിന്‍റെ റെറ്റിനയ്ക്ക് (Retina)എത്ര പാളികളുണ്ട്?
Ans : 10

4 : വൈദ്യൂതിയുടെ ഏറ്റവും നല്ല ചാലകം?
Ans : സില്‍വര്‍ (വെള്ളി)

5 : ചുവന്ന പ്രകാശത്തിൽ പച്ച ഇലയുടെ നിറം?
Ans : കറുപ്പ്

6 : മഗ്നീഷ്യം കണ്ടു പിടിച്ചത്?
Ans : ജോസഫ് ബ്ലാക്ക്

7 : ലൂണാർകാസ്റ്റിക് – രാസനാമം?
Ans : സിൽവർ നൈട്രേറ്റ്

8 : തവിട്ട് സ്വർണ്ണം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?
Ans : കാപ്പി

9 : കടുവ – ശാസത്രിയ നാമം?
Ans : പാന്തെറ ടൈഗ്രിസ്

10 : കുമ്മായക്കൂട്ട് നിർമ്മാണത്തിലെ പ്രധാന അസംസ്കൃത വസതു?
Ans : കാത്സ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്

11 : ഇന്നു കാണുന്ന ആവർത്തന പട്ടിക എന്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതാണ്?
Ans : ആറ്റോമിക നമ്പറിന്‍റെ.

12 : ഭൂമി സൂര്യനോട് ഏറ്റവും അടുത്തു വരുന്ന ദിവസം?
Ans : ജനുവരി 3

13 : പ്രീതി ഏത് വിളയുടെ അത്യുത്പാദന ശേഷിയുള്ള വിത്താണ്?
Ans : പാവയ്ക്ക

14 : മനുഷ്യശരീരത്തിലെ ക്രോമസോമുകളുടെ എണ്ണം?
Ans : 46

15 : ഹൈഡ്രോളിക് ജാക്കിന്‍റെ പ്രവർത്തനത്തിലെ അടിസ്ഥാന നിയമം?
Ans : പാസ്കൽ നിയമം

Author: Freshers