സയൻസ് പൊതു വിവരങ്ങൾ – 006

751 : ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് പ്രഭാവം ആവിഷ്ക്കരിച്ചത്?
Ans : ഹെൻട്രിച്ച് ഹെർട്സ്

752 : ആപ്പിളിലെ ആസിഡ്?
Ans : മാലിക് ആസിഡ്

753 : കറുത്ത വജ്രം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?
Ans : കൽക്കരി

754 : വാഹനങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ച ദൂരം രേഖപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം?
Ans : ഓഡോമീറ്റർ

755 : വെർമി ലിയോൺ – രാസനാമം?
Ans : മെർക്കുറി സൾഫൈഡ്

756 : തിലോത്തമ ഏത് വിളയുടെ അത്യുത്പാദന ശേഷിയുള്ള വിത്താണ്?
Ans : എള്ള്

757 : കലകളെക്കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രീയ പഠനം?
Ans : ഹിസ് റ്റോളജി

758 : മനുഷ്യന്റെ ശ്രവണ സ്ഥിരത (Persistence of Hearing)?
Ans : 1/10 സെക്കന്റ്

759 : പെന്‍സില്‍ നിര്‍മ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്?
Ans : ഗ്രാഫൈറ്റ്

760 : സ്പാരോ ക്യാമൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പക്ഷി?
Ans : ഒട്ടകപക്ഷി

761 : ഗ്ലാസ് മുറിക്കാനുപയോഗിക്കുന്ന പദാർത്ഥം?
Ans : വജ്രം

762 : കൂളിങ് ഏജന്റായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പദാർത്ഥം?
Ans : ഡ്രൈ ഐസ്

763 : പരമാണു സിദ്ധാന്തത്തിന്‍റെ ഉപജ്ഞാതാവ്?
Ans : ജോൺ ഡാൾട്ടൻ

764 : ആദ്യത്തെ കൃത്രിമ പ്ലാസ്റ്റിക്?
Ans : ബേക്ക ലൈറ്റ്

765 : കാരംസ് ബോർഡുകളിൽ പോളിഷ് ആയി ഉപയോഗിക്കുന്ന വെളുത്ത പൊടി?
Ans : ബോറിക് ആസിഡ്

Author: Freshers